ภาพกิจกรรม


ประชุมกรรมการบริหารสมาคม-22-5-61-มสธ

โครงการอบรมการบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม-ปี 2557

ประชุมกรรมการ 23 มกราคม 2561-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 9 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-วันที่ 15 มีนาคม 2562

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(crru)-วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประชุมกรรมการ 15 พฤศจิกายน 2561-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 5 -มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประชุมกรรมการ 18 มกราคม 2562-สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคม มศ

ประชุมกรรมการ 4 พฤศจิกายน 2561-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมวิชาการ รปศ. ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม 2561-dpu