กรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2565-2567
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรีกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ปรีกษา
ดร.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
อดีต ผวจ. ชุมพร
อุปนายก
รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุปนายก
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
มหาวิทยาลัยรังสิต
อุปนายก
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการ
อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการ
นายนิติพัฒน์ ถิรธนกุล
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
กรรมการ/ปฎิคม
นางสาว​มณี​ชัชวาล​ มณี​ศรี
สำนักงานคณะ​กรรม​การกิจการกระจายเสียง​ กิจการ​โทรทัศน์​ และ​กิจการ​โทรคมนาคม​แห่งชาติ​
กรรมการ/สาราณียากร
ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ/นายทะเบียน
นายสุรชัย คงประเสริฐ
ที่ปรึกษาอิสระ
กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรลดา ไชยะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ/เหรัญญิก
นายบริบูรณ์ ฉลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรรมการ/เลขาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการ