• ⭐ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 📖 และการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 📝 หัวข้อ “Soft Power กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ” (Soft Power and Thai Public Administration)” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566📝ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 📬
  • ⭐ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 📖 และการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 📝 หัวข้อ “Soft Power กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ” (Soft Power and Thai Public Administration)” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566📝ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 📬