• ⭐ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 📖 และการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566📝ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 📬
  • ⭐ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 📖 และการประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566📝ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 📬