กลับไปหน้าหลัก  :  เข้าระบบสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครสมาชิกใหม่ (Sign Up)

เงื่อนไขของการสมัครเป็นสมาชิก

1.สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย  ชื่อย่อว่าสรปท.”

เรียกชื่อเป็น ภาษาอังกฤษว่า “The Public Administration Association of Thailand” ชื่อย่อว่า “PAAT”

 

2.วัตถุประสงค์ของสมาคมไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ( ข้อบังคับสมาคมฯ  )

2.1 เพื่อเป็นศูนย์รวมประสานงานและรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.2 เพื่อให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ จัดประชุมสัมมนา และการจัดฝึกอบรมความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2.3 เพื่อจัดหาทุนและดำเนินกิจการที่ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และเผยแพร่งานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ แก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจทั่วไป

2.4  เพื่อให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการในด้านวิชาชีพ แก่สมาชิกและนักรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วไป

2.5 ดำเนินกิจการอื่นใดที่จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

 

3.ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุง

3.1 สมาชิกสถาบันตลอดชีพ ชำระครั้งเดียว 25,000 บาท

3.2 สมาชิกสถาบันรายปี 5,000 บาท

3.3 สมาชิกสามัญตลอดชีพ ค่าลงทะเบียน 100 บาท ค่าบำรุงชำระครั้งเดียว 1,000 บาท)...รวมเป็น 1,100 บาท

3.4 สมาชิกสามัญรายปี (ค่าลงทะเบียน 100 บาท ค่าบำรุงปีละ 200 บาท)...รวมเป็น 300 บาท

3.5 สมาชิกสมทบ (ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบำรุงปีละ 100 บาท) ...รวมเป็น 150 บาท

3.6 สมาชิกในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ 

(สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  ได้รับสิทธิเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ โดยจ่ายค่าละทะเบียนครั้งเดียว 1,000 บาท)

 

4.การชำระเงินชำระค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี หรือ ผ่าน Net Bank หรือ ผ่านธนาคาร

กรณีสมัครเป็นสมาชิกประเภทบุคคล

บัญชีออมทรัพย์ "บริจาคเพื่อกิจกรรม สรปท. โดยบริบูรณ์ ฉลอง " (เหรัญญิกของสมาคมฯ)

ธนาคารกรุุงไทย : สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่บัญชี : 678-2-91258-9

 

กรณีสมัครเป็นสมาชิกประเภทสถาบัน

บัญชีออมทรัพย์ : สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุุงไทย : สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขที่บัญชี : 986-2-09880-5

 

หลักฐานการชำระเงินส่งทาง Email :thaipaat@gmail.com

 

5.นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของข้อมูลและสถานะของการเป็นสมาชิก

5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม
โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการให้บริการตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
ซึ่งต้องแจ้งให้สมาชิกผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล (e-mail) หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด

5.2 ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม กำหนดชื่อในการเข้าใช้(User)และรหัสผ่าน(Password)ของท่านด้วยตัวเองได้ทันที
ทั้งนี้เมื่อท่านกรอกข้อมูลการสมัครแล้ว ท่านสามารถใช้(User)และรหัสผ่าน(Password)ของท่าน เข้าระบบสมาชิก(Log in)ได้ทันที
เพียงแต่รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน จะยังเป็นรหัสชั่วคราว (ประมาณ 1 เดือน) จนกว่าท่าน(เฉพาะสมาชิกใหม่)...
จะได้โอนเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือ ส่งรูปภาพ ใบเสร็จรับเงินของธนาคารที่ธนาคารได้มอบเป็นหลักฐานให้ท่าน
(ขนาดความละเอียดของภาพ ไม่เกิน 1 MB)เพื่อส่งข้อมูลขึ้นระบบ

5.3 ในภายหลัง หากสมาชิกต้องการ สมาชิกสามารถแก้ไข รหัสผ่าน(Password) ของตนเองได้ตลอด
แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลง
 ชื่อในการเข้าใช้(User) จะต้องแจ้งผู้ควบคุมระบบ(Admin)

5.4 เมื่่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลของท่านถูกต้องเรียบร้อยแล้ว...รหัสประจำตัวสมาชิกจริงของท่าน ก็จะปรากฎในหน้าข้อมูลของท่านเองโดยอัตโนมัติ

 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ ขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้ความสนใจกับการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ

 

INFO
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com  Mobile : 062-8424456
SOCIAL MEDIA
ABOUT ME
Copyright © Footer 2017. All right reserved.