PAAT Journal
ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. 1657  ครั้ง
คำชี้แจง
วารสาร PAAT journal ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นการพัฒนาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้วารสารยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
กับสมาชิกของสมาคมฯ และสังคมอีกด้วย โดยวารสารมีวารในการตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี (ปีละ 2 ฉบับ) คือ
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน และ ฉบับประจำเดือนธันวาคม
บทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) และคณะบรรณาธิการในสาขาวิชานั้น ๆ โดยเป็นการประเมินแบบ blinded review
บทวิเคราะห์ ทัศนะ และข้อคิดเห็นใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในบทความที่เผยแพร่ในวารสาร PAAT Journal ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นวรรณกรรมและความรับผิดชอบของผู้เขียนเป็นการเฉพาะ ทางกองบรรณาธิการและสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย หรือรับผิดชอบแต่ประการใด

การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล

นานาทัศนะ

 • Hispanization ในสังคมฟิลิปปินส์:สีดา สอนศรี 1 - 3
 • วิวัฒนาการธนาคารพาณิชย์ไทย: ากลูกคิดสู่บล็อกเชน:

อาณัติ ลีมัคเดช 4 - 18

• กระบวนการยุติธรรมยุคดิจิตอล: เทคโนโลยีกับการสร้างความเสมอภาคและประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม: พิภพ อุดร 19 - 25

บทความวิชาการ

 • การเข้าถึงนโยบายยาต้านไวรัส HIV ในประเทศไทยจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล: พิเชษฐ  พิณทอง และ จารุวรรณ บำรุงรักษ์ 26 - 42
 • บทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ:อมเรศ กลิ่นบัวแก้ว สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม และ ไชยวัฒน์ เผือกคง  43 - 57
 • การบริหารจัดการที่ล้ำยุคของภาครัฐวิวัฒนาการของการบริหารภาครัฐ: โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ 58 - 74

แนะนำหนังสือ

 • Talking to My Daughter: A Brief History of Capitalism ของ Yanis Varoufakis
 • ทุนนิยม หนี้และมนต์ดำของนายธนาคาร:อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

รัฐประศาสนศาสตร์กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง

บทความวิชาการ

 • การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
  เชิงคุณภาพ : จำเนียร จวงตระกูล และนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
 • การพัฒนาเศรษฐกิจกับเป้าหมายสูงสุด : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุ่มในรายวิชาการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์: นิภาพรรณ เจนสันติกุล

นานาทัศนะ

 • ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโรงเรียนกวดวิชา: ความจำเป็นหรือทางเลือก:วินัย ลู่วิโรจน์
 • พลวัตทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานและการบริหารภาครัฐ : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

แนะนำหนังสือ

 • นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย ของ ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร สีดา สอนศรี

รัฐประศาสนศาตร์กับฐานชีวิตใหม่

บทความวิชาการ

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี:ศึกษาเฉพาะกรณีการปลูกมันสำปะหลัง พิชญา วิทูรกิจจา    
 • คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:สถานการณ์และแนวทางการจัดสวัสดิการในประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นิภาพรรณ เจนสันติกุล
 • ข้อมูลเปิดภาครัฐ: มาตรฐานการพัฒนา และการใช้งาน

อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

นานาทัศนะ

 • ขอคิดด้วยคน: เทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา จรัญ จันทลักขณา
 • การบริหารภาครัฐกับการปรับเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัล ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • คิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษา ธนู แฝงสีคำและอาณาจักร สุทธายน

แนะนำหนังสือ

 • การอนุรักษ์ชุมชนเมือง (Urban Conservation) ของ ปรานอม ตันสุขานันท์ โดยณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน

รัฐประศาสนศาสตร์กับภาวะพลิกผัน

บทความวิชาการ

 • การนำเสนอและการแสดงข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ:

จำเนียร จวงตระกูล สุรมงคล นิ่มจิตต์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ และ รุจิรา ริคารมย์

 • ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล : ธัญญรัตน์ ทองขาว
 • คุณภาพการให้บริการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่สถานการณ์ ความไม่สงบ : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี: อารุจี ศักดิ์สวัสดิ์

นานาทัศนะ

 • ระบบเศรษฐกิจกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการฟื้นฟูประเทศสู่ยุคหลังโควิด-19:ประเทศไทยและโลกวิกฤตเพราะระบบเศรษฐกิจที่ผิด ประเวศ วะสี
 • สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาประเทศและการปรับตัวขององค์กรในยุค New Normal” โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  สรุปโดย ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน
 • สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal วิถีใหม่หลัง COVID” โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรุปโดย มณีชัชวาล มณีศรี
 • อ่านมาเล่า “Rankings not be – all , end – all for Thai unis”: จรัญ จันทลักขณา

แนะนำหนังสือ

 • แนะนำหนังสือ “People Analytics in the Era of Big Data”ของ Jean Paul Isson and Jesse S.Harriott (Forward by Dr.Jac Fitz-Enz) โดย ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

รัฐประศาสนศาสตร์ในระยะเปลี่ยนผ่าน

บทความวิชาการ

 • "ทางเลือกใหม่ในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ" 
  จำเนียร จวงตระกูล, กล้าหาญ ณ น่าน, วอนชนก ไชยสุนทร, พิบูลย์ ธาระพุทธิ, สุมณฑา ตันวงศ์วาล, สุเนตร มีนสุข และ บวรนันท์ ทองกัลยา
 • โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) กรณีศึกษาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม

  ธนสาร  ธรรมสอน

 • บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็น แหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก

  ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน และ ญาณินทร์ รักวงศ์วาน

 • โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับบทบาทและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

  กันยรัตน์ ไมยรัตน์

 • ทางเลือกที่น่าสนใจต่อการแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจของท้องถิ่นไทยในภาพรวม

  มณีชัชวาล มณีศรี

นานาทัศนะ

 • สังคมไทยกับการปรับตัวครั้งใหญ่หลังภัยโควิด
  ประเวศ วะสี
 • การประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว
  วิทวัส กู้ประเสริฐ

แนะนำหนังสือ

 • The Limits of Organization by Kenneth Arrow (1974, 1984) องค์การ อำนาจหน้าที่ และการลดความขัดแย้ง : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์
  อัมพร ธำรงลักษณ์