คำชี้แจง :
วารสาร PAAT journal ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผลงานและทัศนะทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการสาธารณะ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นการพัฒนาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้วารสารยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
กับสมาชิกของสมาคมฯ และสังคมอีกด้วย โดยวารสารมีระยะเงลาในการตีพิมพ์ 2 ครั้งต่อปี (ปีละ 2 ฉบับ) คือ
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน และ ฉบับประจำเดือนธันวาคม
บทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความนั้น ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) และคณะบรรณาธิการในสาขาวิชานั้น ๆ โดยเป็นการประเมินแบบ Blinded review
บทวิเคราะห์ ทัศนะ และข้อคิดเห็นใดๆก็ตาม ที่ปรากฏอยู่ในบทความที่เผยแพร่ในวารสาร PAAT Journal ของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
เป็นวรรณกรรมและความรับผิดชอบของผู้เขียนเป็นการเฉพาะ ทางกองบรรณาธิการและสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย หรือรับผิดชอบร่วมแต่ประการใด

การสืบค้น :
1.เอกสารมีรายการจำนวนมาก และมีการแบ่งหน้าเป็นปกของแต่ละฉบับๆ ไว้ (ค่าตั้งต้นเป็น 2 ปกต่อหน้า)...ท่านสามารถเลือกจำนวนรายการที่ต้องการให้แสดงได้
2.ท่านค้นหาข้อมูลได้จากการใส่ "ตัวอักษร" หรือ "คำหลัก" ที่ต้องการในช่องค้นหา ระบบจะแสดงการค้นหาให้ท่านทันที ทั้งนี้การใส่ช่องว่างด้วยการเคาะ Space bar จะหมายถึงท่านต้องการให้แสดงรายการทั้งหมด
3.การแสดงผลรายการเรียงลำดับตามระยะเวลา ท่านเรียงลำดับข้อมูลที่แสดงใหม่ได้ตามที่ต้องการ โดยการกดที่ด้านบนหัวของตาราง
4.ท่านเลือกเปิดเอกสารตามที่ต้องการได้ โดยการกดที่รูป   
5.เมื่อท่านเปิดเอกสาร (Flip Book) แล้ว ภายในก็มีระบบสืบค้น "ตัวอักษร" หรือ "คำหลัก" ของแต่ละฉบับด้วยเช่นกัน

   
1
   Download แล้ว 135 ครั้ง

รัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์ที่หลากหลาย แก้ไข 650709

บทความวิชาการ

 • "แผนที่ภาษีในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
  ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พิชิต รัชตพิบุลภพ และ วีรุจ ธนวิภาพันธุ์
 • แนวคิด “ชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ” และการทูตวัคซีน: มุมมองของชาวจีนในกรุงปักกิ่ง
  พิชามญชุ์ ศุภศร และ ทิพวรรณ กำศิริมงคล
 • การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานสู่การเมืองระดับชาติ: กรณีศึกษา การเคลื่อนไหวของปีกแรงงานภายใต้พรรคอนาคตใหม่ ช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2563
  สินีนาฎ คะมะคต
 • การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจของไต้หวัน และความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้ากับไทยและบางประเทศในอาเซียน
  รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล
 • ประสิทธิภาพของบทเรียน E-learning และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ KPI E-learning หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ สถาบันพระปกเกล้า
  สมเกียรติ นากระโทก
 • การขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรมโดยเครือข่ายทางสังคม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ ฐาลินี สังฆจันทร์และศราวุธ มาเฉลิม
 • แก้มลิงทุ่งปักขอ: การคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ชุมชน
  พสุวดี จันทร์โกมุท, ปานเผด็จ นวนหนู, อยับ ซาดัดคาน และพงศ์พล ปลอดภัย
 • นานาทัศนะ

 • ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และข้อเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง
  พิเชษฐ พิณทอง
 • แนะนำหนังสือ

 • Barney, Darin. The Network Society: Concept. Malden, MA: Polity Press, 2014. p.198
  สีดา สอนศรี
2
   เปิดอ่านแล้ว 307 ครั้ง

ฉบับพิเศษครบรอบ 3 ปี (มกราคม 2565)

บทความวิชาการ

 • "การเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลและการกำกับดูแลดิจิทัลในอนาคต ปัณณวิชญ์ นาคนทรง
 • ประสิทธิภาพของดนตรีเพื่อสุขภาวะทางอารมณ์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ประชาชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไพบูลย์ บุณยเกียรติ
 • สภาพแวดล้อมสำหรับการคิดกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนออนไลน์ ชลัท ประเทืองรัตนา
 • นวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน หลังวิกฤตการณ์ COVID-19: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลิศพร อุดมพงษ์ และ รัชวดี แสงมหะหมัด
 • ฉากทัศน์การพัฒนาสู่การปกครองในรูปแบบดิจิทัล ยุทธพงษ์ จักรคม และ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
 • กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ธรรมาภิบาลไซเบอร์เนติกยุคดิจิทัล กานต์ ยืนยง
 • การปฏิรูปการกระจายอำนาจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม: กรณีศึกษา ราชอาณาจักรกัมพูชา ซุกเฮียง แมน และ สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
 • สมรรถนะที่จำเป็นกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในยุคความปกติใหม่ ภูริชาติ พรหมเต็ม
 • การวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย: ความหลังและความฝัน พงษ์มนัส ดีอด และ สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
 • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคชานมไข่มุก ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จันติมา จันทร์เอียด
 • นานาทัศนะ

 • นานาทัศนะสรุปข้อมูลจากองค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ในหัวข้อรัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 จารุกัญญา อุดานนท์
 • แนะนำหนังสือ

 • The Limits of Organization by Kenneth Arrow (1974, 1984) องค์การ อำนาจหน้าที่ และการลดความขัดแย้ง : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ อัมพร ธำรงลักษณ์
3
   เปิดอ่านแล้ว 248 ครั้ง

ฉบับที่ 6/2564 : รัฐประศาสนศาสตร์กับนวัตกรรมทางการบริหาร

บทความวิชาการ

 • ทางเลือกใหม่ในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูล การสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ จำเนียร จวงตระกูล, วอนชนก ไชยสุนทร, ตระกูล จิตวัฒนากร, เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ, สมิตา กลิ่นพงศ์ และ รุจิรา ริคารมย์ จำเนียร จวงตระกูล, วอนชนก ไชยสุนทร, ตระกูล จิตวัฒนากร, เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ, สมิตา กลิ่นพงศ์ และ รุจิรา ริคารมย์
 • ภาษีสรรพสามิตและเศรษฐกิจจังหวัด ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, ภคพร วัฒนดำรง และ เมรดี อินอ่อน
 • วัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมนวัตกรรมในบริบทของภาครัฐ: กรณีศึกษากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พงศ์ชนัตฐ์ เลิศวรสิน และ ปนันดา จันทร์สุกรี
 • แนวทางการบริหารคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย วรรณวิภา ไตลังคะ และ ชูชีพ เบียดนอก
 • ระดับสันติภาพในสังคมไทย จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต : ภายใต้การสำรวจ ดัชนีสันติภาพในสังคมไทย ชลัท ประเทืองรัตนา
 • Political Foresight for Sustainable Democracy in Thailand Thawilwadee Bureekul
 • Factors Affecting Public Mind Behavior of Students of Satri Angthong School Sirichai Petcharak, Waraporn Saprungthong, Sompop Chermkhuntod and Chutima Petcharak
 • Three Lessons Learnt in My Asia Barometer Survey Experience, 2002-2022 from Three Sub-disciplines: Cultural Psychology, Statistics, and Experimental Psychology Takashi Inoguchi, J.F
 • นานาทัศนะ

 • คนรุ่นใหม่กับอนาคตประเทศไทย ประเวศ วะสี
 • แนะนำหนังสือ

 • หนังสือด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ของ ไอริสา ชั้นศิริ (ผู้แปล) และ Robert I. Sutton (ผู้เขียน) ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน
4
   เปิดอ่านแล้ว 221 ครั้ง

ฉบับที่ 5/2564 : รัฐประศาสนศาสตร์ในระยะเปลี่ยนผ่าน

บทความวิชาการ

 • "ทางเลือกใหม่ในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ" จำเนียร จวงตระกูล, กล้าหาญ ณ น่าน, วอนชนก ไชยสุนทร, พิบูลย์ ธาระพุทธิ, สุมณฑา ตันวงศ์วาล, สุเนตร มีนสุข และ บวรนันท์ ทองกัลยา
 • โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) กรณีศึกษาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ธนสาร ธรรมสอน
 • บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็น แหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน และ ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
 • โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับบทบาทและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย กันยรัตน์ ไมยรัตน์
 • ทางเลือกที่น่าสนใจต่อการแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจของท้องถิ่นไทยในภาพรวม มณีชัชวาล มณีศรี

  นานาทัศนะ

 • สังคมไทยกับการปรับตัวครั้งใหญ่หลังภัยโควิด ประเวศ วะสี
 • การประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว วิทวัส กู้ประเสริฐ
 • แนะนำหนังสือ

 • The Limits of Organization by Kenneth Arrow (1974, 1984) องค์การ อำนาจหน้าที่ และการลดความขัดแย้ง : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ อัมพร ธำรงลักษณ์5
   เปิดอ่านแล้ว 210 ครั้ง

ฉบับที่ 4/2563 : รัฐประศาสนศาสตร์กับภาวะพลิกผัน

บทความวิชาการ

 • การนำเสนอและการแสดงข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ: จำเนียร จวงตระกูล สุรมงคล นิ่มจิตต์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ และ รุจิรา ริคารมย์
 • ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล : ธัญญรัตน์ ทองขาว
 • คุณภาพการให้บริการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่สถานการณ์ ความไม่สงบ : กรณีศึกษาประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี: อารุจี ศักดิ์สวัสดิ์
 • นานาทัศนะ

 • ระบบเศรษฐกิจกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการฟื้นฟูประเทศสู่ยุคหลังโควิด-19:ประเทศไทยและโลกวิกฤตเพราะระบบเศรษฐกิจที่ผิด ประเวศ วะสี
 • สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาประเทศและการปรับตัวขององค์กรในยุค New Normal” โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สรุปโดย ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน
 • สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal วิถีใหม่หลัง COVID” โดย พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สรุปโดย มณีชัชวาล มณีศรี
 • อ่านมาเล่า “Rankings not be – all , end – all for Thai unis”: จรัญ จันทลักขณา
 • แนะนำหนังสือ

 • The Limits of Organization by Kenneth Arrow (1974, 1984) องค์การ อำนาจหน้าที่ และการลดความขัดแย้ง : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ อัมพร ธำรงลักษณ์6
   เปิดอ่านแล้ว 134 ครั้ง

ฉบับที่ 3/2563 : รัฐประศาสนศาตร์กับฐานชีวิตใหม่

บทความวิชาการ

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพสู่การปฏิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี:ศึกษาเฉพาะกรณีการปลูกมันสำปะหลัง พิชญา วิทูรกิจจา
 • คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:สถานการณ์และแนวทางการจัดสวัสดิการในประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม นิภาพรรณ เจนสันติกุล
 • ข้อมูลเปิดภาครัฐ: มาตรฐานการพัฒนา และการใช้งาน อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
 • นานาทัศนะ

 • ขอคิดด้วยคน: เทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา จรัญ จันทลักขณา
 • การบริหารภาครัฐกับการปรับเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัล ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • คิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษา ธนู แฝงสีคำและอาณาจักร สุทธายน
 • แนะนำหนังสือ

 • การอนุรักษ์ชุมชนเมือง (Urban Conservation) ของ ปรานอม ตันสุขานันท์ โดยณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน7
   เปิดอ่านแล้ว 142 ครั้ง

ฉบับที่ 2/2562 : รัฐประศาสนศาสตร์กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง

บทความวิชาการ

 • การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เชิงคุณภาพ : จำเนียร จวงตระกูล และนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
 • การพัฒนาเศรษฐกิจกับเป้าหมายสูงสุด : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุ่มในรายวิชาการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์: นิภาพรรณ เจนสันติกุล
 • นานาทัศนะ

 • ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโรงเรียนกวดวิชา: ความจำเป็นหรือทางเลือก วินัย ลู่วิโรจน์
 • พลวัตทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อบทบาทการบริหารงานและการบริหารภาครัฐ : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • แนะนำหนังสือ

 • นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย ของ ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร สีดา สอนศรี
8
   เปิดอ่านแล้ว 176 ครั้ง

ฉบับที่ 1/2562 : การจัดการภาครัฐในยุคดิจิทัล

บทความวิชาการ

 • การเข้าถึงนโยบายยาต้านไวรัส HIV ในประเทศไทยจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล: พิเชษฐ พิณทอง และ จารุวรรณ บำรุงรักษ์
 • บทบาทของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ:อมเรศ กลิ่นบัวแก้ว สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม และ ไชยวัฒน์ เผือกคง
 • การบริหารจัดการที่ล้ำยุคของภาครัฐวิวัฒนาการของการบริหารภาครัฐ: โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
 • นานาทัศนะ

 • Hispanization ในสังคมฟิลิปปินส์:สีดา สอนศรี
 • วิวัฒนาการธนาคารพาณิชย์ไทย: ากลูกคิดสู่บล็อกเชน: อาณัติ ลีมัคเดช
 • กระบวนการยุติธรรมยุคดิจิตอล: เทคโนโลยีกับการสร้างความเสมอภาคและประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม: พิภพ อุดร
 • แนะนำหนังสือ

 • Talking to My Daughter: A Brief History of Capitalism ของ Yanis Varoufakis
 • ทุนนิยม หนี้และมนต์ดำของนายธนาคาร:อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง