Page 12 - Microsoft Word - PAAT Journal V5-2021-awt-v2
P. 12

PAAT Journal Vol. 3 No. 5, June 2021


                         หลักฐาน ภาพ โสตทัศนูปกรณ์  สถานพยาบาล การเก็บข้อมูล
                         สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ  แบบเชิงปริมาณผ่าน สื่อสังคม
                         และทางโทรศัพท์       ออนไลน์ หรือโทรศัพท์
           4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาหลาย ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
                         รูปแบบโดยไม่ใช้สถิติ ทําควบคู่ไป หลายรูปแบบ เก็บข้อมูลได้
                         กับการเก็บข้อมูลและหยุดเมื่อถึง ครบถ้วนหรือเพียงพอแล้วจึงทํา
                         จุดอิ่มตัว         การวิเคราะห์

           5 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแบบเชิง ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแบบเชิง
           วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย   คุณภาพหลายรูปแบบช่วยในการ  ปริมาณหลายรูปแบบในการ
                         วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์โดยโปรแกรมสําเร็จรูป
                         ไม่สามารถทําการวิเคราะห์แทน สามารถทําการวิเคราะห์ออกมา
                         นักวิจัยได้เลย เพียงแต่ช่วยให้มี เป็นผลการวิจัยให้แก่นักวิจัยได้
                         ความสะดวกขึ้นเท่านั้น    เลย
          ที่มา: ดัดแปลงจาก วรรณวิชนี ถนอมขาติ และคณะ, 2563, หน้า 3-4.


              จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สําคัญของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบ
          กับลักษณะที่สําคัญของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในมิติต่างๆ 5 มิติ ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจกับลักษณะ
          ของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้สามารถใช้เป็นฐานในการทําความเข้าใจกับวิธีการ
          วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพในลําดับต่อไป


                       วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ


              เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีความหลากหลาย โดยมีลักษณะเฉพาะตามรูปแบบและ
          แหล่งที่มาของข้อมูล ดังนั้นก่อนที่จะนําไปทําการวิเคราะห์จึงจําเป็นต้องทําให้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อความ

          (Textual form) ก่อน จึงจะทําการวิเคราะห์ได้ (Gale et al., 2013): 2) และเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
          เชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความตัวอักษร จึงต้องใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ของ
          ข้อความ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สําคัญหลายส่วนและมีวิธีการในการวิเคราะห์หลายวิธีดังจะได้นําเสนอ โดยสังเขป

          ต่อไป

                 ส่วนประกอบสําคัญของการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ


              เพื่อทําความเข้าใจกับวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในลําดับ
          ต่อไปจะได้นําเสนอส่วนประกอบที่สําคัญของการวิเคราะห์เนื้อหาโดยทั่วไป สามารถแสดงดังตารางที่ 2

                            5           สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17