Page 16 - Microsoft Word - PAAT Journal V5-2021-awt-v2
P. 16

PAAT Journal Vol. 3 No. 5, June 2021

          วิจัย ถ้าการวิเคราะห์สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ แต่การ

          วิเคราะห์เนื้อหาแบบสรุปความที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการดําเนินการต่อไป โดยพิจารณาถึง
          ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในคําต่างๆ การวิเคราะห์แบบนี้เหมาะสําหรับการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสาร หนังสือ

          หรือตําราต่างๆ


              ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ ความหมายของคําภาษาอังกฤษที่ว่า “Summative content analysis”
          ที่เป็นชื่อของแบบหรือแนวทางการวิเคราะห์แบบนี้เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้
          ง่าย เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาไทย สามารถแปลว่า การวิเคราะห์เนื้อหาแบบสรุปความ หรือ การวิเคราะห์

          เนื้อหาแบบสรุปใจความ หรือ การวิเคราะห์เนื้อหาแบบสรุปเนื้อหา เป็นต้น นักวิจัยที่ไม่ได้ศึกษารายละเอียด
          ของการวิเคราะห์เนื้อหาแบบนี้ จึงอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการวิเคราะห์โดยการสรุปใจความเนื้อหาของเอกสาร

          ข้อความที่เป็นข้อมูล โดยมิได้ดําเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาตามกระบวนการที่กําหนดไว้ นักวิจัย
          ใหม่จึงควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน แล้วจึงพิจารณาว่าวิธีการวิเคราะห์แบบนี้มีความ

          เหมาะสมกับโครงการวิจัยของตนหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์แบบนี้ ซึ่งมักจะนิยมใช้ใน
          การวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพ


              การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งสามแบบ การวิเคราะห์
          เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบดั้งเดิมและแบบกําหนดทิศทางล่วงหน้า รวมทั้งแบบสรุปความ นั้นมี

          ลักษณะที่คล้ายกันและแตกต่างกันหลายส่วน ซึ่งสามารถแสดงได้ในตารางที่ 3

          ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพทั้ง 3 ประเภท


           ประเภทการวิเคราะห์ การเริ่มต้น  เวลาการกําหนดรหัสหรือคํา  แหล่งที่มาของรหัสหรือคํา
              เนื้อหา    วิเคราะห์      สําคัญ          สําคัญ
           แบบดั้งเดิม    การสังเกต  กําหนดรหัสระหว่างการวิเคราะห์ สาระในตัวข้อมูลที่นํามา
                                         วิเคราะห์

           แบบกําหนดล่วงหน้า ทฤษฎี   กําหนดรหัสล่วงหน้าและระหว่าง ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่
                          การ วิเคราะห์        เกี่ยวข้อง
            แบบสรุปความ   คําสําคัญ  กําหนดคําสําคัญล่วงหน้าและ  ความสนใจของนักวิจัยหรือ
                          ระหว่างการวิเคราะห์     การทบทวนวรรณกรรม
          ที่มา: แปลจาก Hsieh & Shannon, 2005, p. 1286; จําเนียร จวงตระกูล และ นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์,

          2562:9.
              จากการเปรียบเทียบในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์เนื้อหาแบบดั้งเดิมจะมีวิธีดําเนินการ
          ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์เนื้อหาแบบกําหนดทิศทางล่วงหน้า กล่าวคือการวิเคราะห์เนื้อหาแบบดั้งเดิม จะทํา
          การกําหนดรหัส หัวข้อรอง หัวข้อย่อยและหัวข้อหลัก จากเนื้อหาของข้อความที่เป็นข้อมูลที่นํามาทําการ

          วิเคราะห์ แต่การวิเคราะห์เนื้อหาแบบกําหนดทิศทางล่วงหน้าจะทําการกําหนดรหัส หัวข้อรอง หัวข้อย่อยและ
          หัวข้อหลัก จากทฤษฎีที่นักวิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมไว้เป็นการล่วงหน้า แล้วจึงนําข้อความที่เป็นข้อมูลที่จะ

                            9           สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21