Page 17 - Microsoft Word - PAAT Journal V5-2021-awt-v2
P. 17

PAAT Journal Vol. 3 No. 5, June 2021

          นํามาทําการวิเคราะห์เทียบกับ รหัส หัวข้อรอง หัวข้อย่อย และหัวข้อหลัก ที่กําหนดขึ้นล่วงหน้าแล้วกําหนด

          รหัส หัวข้อรอง หัวข้อย่อย และหัวข้อหลัก ตามที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาแบบสรุป
          ความจะมีความคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ แตกต่างเพียงการวิเคราะห์เนื้อหา

          ในเชิงคุณภาพแบบนี้ มีการดําเนินการวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อจากการวิเคราะห์เนื้อหาแบบเชิงปริมาณจน
          เสร็จสิ้นกระบวนการ


                   ทางเลือกใหม่ในการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ


              จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบกับวิธีการวิเคราะห์

          เนื้อหาแบบต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําให้มองเห็นช่องทางที่จะปรับปรุงขั้นตอน
          และกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาแบบดั้งเดิม เพื่อลดความซับซ้อนในการกําหนดรหัส (Code) ได้ อันจะทําให้

          นักวิจัยสามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังสามารถรักษาวิธีการกําหนด หมวดหมู่
          หรือประเภทของข้อมูลที่เรียกว่าหัวข้อรอง (Category) และหัวข้อย่อย (Sub-category) พร้อมทั้งวิธีการ
          กําหนดหัวข้อหลัก (Theme) อันเป็นผลของการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ตามเดิม ทําให้ยังคงได้รับผลการวิเคราะห์

          เนื้อหาแบบดั้งเดิม ใกล้เคียงกับวิธีการกําหนดรหัสในกระบวนการเดิมมากที่สุด

              ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้เขียนจึงได้ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์เนื้อหาแบบ

          ดั้งเดิมจากการกําหนดรหัส (Code) มาเป็นการกําหนดประเด็นสําคัญของเนื้อหา (Main point) แทน โดยระบุ
          ออกมาเป็นคํา วลี หรือประโยค คล้ายกับรหัส ทําให้นักวิจัยสามารถมุ่งความสนใจไปยังประเด็นที่เป็นส่วนหลัก

          ของเนื้อหาของข้อมูล โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลงรหัสหรือตั้งชื่อของรหัสขึ้นมาใช้แทนความหมายของข้อความ ซึ่ง
          มักจะต้องใช้เวลานานและเกิดความล่าช้า การกําหนดประเด็นสําคัญจากเนื้อหาของข้อมูลแทนการกําหนดรหัส

          จะยังคงได้ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีการลงรหัส แต่จะลดความซับซ้อนและลดเวลาที่
          จะต้องใช้ในการคิดหาชื่อของรหัสที่จะนํามาใช้ วิธีการนี้จะทําให้การวิเคราะห์เนื้อหาทําได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใน

          ขณะเดียวกันยังสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามได้ต่อไป กล่าวคือ นําเอาประเด็น
          สําคัญที่กําหนดขึ้นแทนรหัสในขั้นตอนที่หนึ่งอาจเรียกว่าข้อมูลระดับที่หนึ่ง (Main point) ไปดําเนินการใน
          ขั้นตอนที่สองคือการกําหนดหมวดหมู่หรือประเภทของประเด็นสําคัญ กล่าวคือการนําเอาประเด็นสําคัญที่มี

          ความหมายคล้ายคลึงกันจัดเข้ากลุ่มไว้ในหมวดหมู่เดียวกันเป็นประเภทของข้อมูลในระดับที่สอง เรียกว่ากลุ่ม
          ประเด็นสําคัญหรือประเภทของข้อมูล โดยตั้งชื่อประเภทข้อมูลขึ้นมาใหม่ (Category) แล้วนําเอาประเภทของ

          ข้อมูลหรือกลุ่มประเด็นสําคัญ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน มาตั้งชื่อหมวดหมู่
          ใหม่เป็นหัวข้อหลัก (Theme) ที่สามารถนําไปเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบ (Factor) ที่จะนําไปสร้างเป็นทฤษฎี

          หรือแบบจําลองหรืออธิบายและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป

              เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักวิจัย ซึ่งจะทําให้การวิเคราะห์เนื้อหาขั้นที่หนึ่งคือการกําหนดประเด็น

          สําคัญจากเนื้อหาของข้อมูลที่เป็นข้อความคณะผู้เขียนได้สร้างแบบฟอร์มขึ้นมาใช้ในการกําหนดประเด็นสําคัญ
          ดังปรากฏในภาพที่ 1

                            10           สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22