Page 3 - Microsoft Word - PAAT Journal V5-2021-awt-v2
P. 3

PAAT Journal Vol. 3 No. 5, June 2021


                     คณะบรรณาธิการวารสาร PAAT Journal          บรรณาธิการที่ปรึกษา

           1.  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ       มหาวิทยาลัยรังสิต

           2.  รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี          นักวิชาการอิสระ
          บรรณาธิการ

          ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธํารงลักษณ์          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


          กองบรรณาธิการ

           1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
           3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           4.  รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           5.  รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
           7.  อาจารย์ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล         สถาบันพระปกเกล้า
           8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
           9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
           12.  รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  มหาวิทยาลัยมหิดล

           13.  อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           14.  ร้อยเอก ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
           15.  อาจารย์สุรชัย คงประเสริฐ          นักวิชาการอิสระ
           16.  อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
           17.  นางสาวมณีชัชวาล มณีศรี           สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
                                   เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
                                   โทรคมนาคมแห่งชาติ

                            ii           สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
   1   2   3   4   5   6   7   8