Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing e

.

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7

Download รูปแบบเอกสาร ครั้งที่ 7 : Paper Template-7-2018.docx

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Download รูปแบบเอกสาร ครั้งที่ 8 : Paper Template-8-2018.docx
 
กรรมการบริหารสมาคม


 

ระบบสมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 


คำชี้แจงสำหรับสมาชิกเก่า
เพื่อนสมาชิกสมาคมฯ เดิม...ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกไว้แล้ว แต่ได้ขาดการติดต่อไป จึงไม่มี User/Password ในการ Login เพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ
..รบกวนขอความกรุณาให้ท่านสมัครใหม่..ในฐานข้อมูลสมาชิกใหม่ ..โดยระบุ ชื่อ-สกุล และ Email Address ...ทั้งนี้เมื่อระบบได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลแล้ว..
หากถูกต้อง...ระบบจะดำเนินการส่ง User/Password ให้ท่าน
ทาง Email Address ที่ท่านได้ระบุไว้

 
ไปหน้าระบบ
สามาชิก
เอกสาร/บทความวิชาการจากการประชุมวิชาการ
 
อ่านเพิ่มเติม....

2560

2559

2558ข้อมูลสมาคม
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com
Mobile :
062-8424456
Line ID :