สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านเสนอผลงานวิชาการในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


  • Back
    Next
   
ส่งเอกสารบทความที่ Email Address : thaipaat@gmail.com
Download : Paper Template 2018.docx
เรื่องน่าสนใจ

 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญ 2559" วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม .. 2560 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
AAPA 2016 Full Papers
19I_1-15

Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand

 
อกสารประกอบการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ
ครั้งที่ 3 ปี 2015 
The 2016 AAPA Annual
Conference in Thailand
Full Papers

Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand Full Papers (File Download)

 
Graduate Thesis Individual Study Forum in Public Administration
and Public Affairs

เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs) วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กรุงเทพมหานคร
เชิญชวนสมาชิกติดต่อ/ส่งข้อมูลเพื่อขอรับ User/Password

เชิญชวนเพื่อนสมาชิกสมาคมเดิม ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกไว้
ส่ง ขื่อ-สกุล และ Email Address ของท่าน ถึง
thaipaat@gmail.com โดยระบุ..ดังนี้
หัวข้อเรื่อง : ขอรับ User/Password ในการ Login
ชื่อ-สกุล : (ชื่อสกุลของท่านที่่สมัครสมาชิกสมาคมไว้)
Email : (Email Address ของท่านที่ต้องการใช้ในการติดต่อ )
ทั้งนี้เมื่อระบบได้ตรวจสอบแล้ว หากถูกต้อง...ระบบจะส่ง User/Password ของท่าน
และ URL ทาง Email Address ที่ท่านระบุ เพื่อใข้ Login เข้าระบบสมาชิกสมาคม
(Thaipaat Membership System) ต่อไป..ขอขอบพระคุณ

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย -  Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com Mobile : XXX-XXX-XXXX Line ID :