การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที วันศุกร์ที ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมบทคัดยอและบทความ จัดทาโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เพือการใชอางอิง จัดทาโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครังที วันศุกร์ที ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรณาธิการโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ ผูชวยศาสตราจารย์ ปรีชญาณ์ นักฟอน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (1) ค!าน!า เนืองดวยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย ซึงเป็นสมาคมของนักวชาการผูศึกษาดานรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวชาทเกยวของ รวมถึงผูคนในสาขาวชาชพตางๆ ทมความสนใจ ไดมการจัดประชุมใหญสามัญประจาปขึนอยางตอเนืองเป็นประจาทุกป และพรอมกับการประชุมใหญสามัญแตละครังไดจัดใหมการประชุมวชาการดานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาตขึน มเพือเป็นเวทวชาการเปดโอกาสใหมการแลกเปลยนเรยนรู เพือนามาสรางองค์ความรูใหมทางดานรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากผูนาเสนอบทความทมาจากสถาบันการศึกษาตางๆ จากทุกภูมภาคในประเทศไทย ในการประชุมวชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาตครังท 6 น มบทความนาเสนอจานวน 40 บทความ โดยแบงเป็นหัวขอการสนทนาไดถึง 7 หัวขอ ไดแก 1) การบริหารสาธารณะแบบมสวนรวม สิงทาทายในทศวรรษท 21 2) การบรหารทรัพยากรมนุษย์เชงกลยุทธ์ 3) การสรางความรวมมือของพลเมือง 4) การพัฒนาการบรหารงานภูมภาคและทองถนไทย 5) การบรหารงานยุตธรรมและความมันคง 6) การบรการสาธารณะแนวใหม 7) การพัฒนาใหเป็นดจทัล ทังน ในแตละหองนาเสนอบทความยังไดรับเกยรติในการวิพากษ์เพือการพัฒนาโดยผูทรงคุณวุฒิและมประสบการณ์ในแวดวงรัฐประศาสนศาสตร์มาอยางยาวนาน การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครังท 6 น เกิดขึนไดดวยความรวมมือจากทุกฝายในเครือขายของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย ทไดรวมกันเปนเจาภาพใหความสนับสนุนทังงบประมาณ บุคลากร สถานท และความชวยเหลือในรูปแบบอืนๆ ในการจัดการประชุมวิชาการน ไดแก คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองทองถิน มหาวิทยาลัย ขอนแกน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธาน สถาบันพระปกเกลา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาบูรพา มหาวิทยาลัยศรปทุม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สดา สอนศร ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรด จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปนตน ในการรวมนาเสนอบทความวิชาการและงานศึกษาทนาสนใจ นอกจากน เวทวิชาการนยังเกิดขึนไดโดยนักวิชาการและผูสนใจศึกษาในประเดนตางๆ จากทัวทุกภูมิภาคของประเทศ ทังน คณะผูจัดงานขอขอบพระคุณทมงานทุกคนและเจาหนาท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุกฝายทมสวนชวยสนับสนุน เสยสละทังเวลาและแรงกายในการจัดงานประชุมวิชาการในครังนใหเกิดขึนและดาเนินกิจกรรมไดมาอยางตอเนืองทุกป ณ ทน คณะผูจัดทา ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ มนาคม 2561
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (2) สาสน์จากนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 นับเปนปทครบรอบ 7 ปเตมทสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยไดทางานดานวิชาการและบริการสังคม ความรวมมออยางไมทางการระหวางนักวิชาการจากสถาบันเพยงสองสามสถาบัน เละเริมจริงจังเมอไดมาฟนกิจกรรมของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์อยางเปนทางการในป พ.ศ. 2553 ดวยความมุงหวังจะยกระดับสถานภาพและพัฒนาการเรยนการสอนดานรัฐประศาสนศาสตร์ของไทยใหมความเขมแขงโดยผานกลไกการทางานของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยใหเปนเวทกลางทางวิชาการใหแกสถาบันการศึกษา สวนราชการและสังคมไทย นับตังแตปนัน คณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยทุกชุดทผานมา จึงไดจัดกิจกรรมทางวิชาการและบริการวิชาการอันเปนประโยชน์ตอแวดวง รัฐประศาสนศาสตร์มาอยางตอเนองทุกป อาทิ โครงการอบรมบุคลากรสานักงานศาลยุติธรรม การเพิมจานวนสมาชิกสมาคมทังในระดับสถาบันและในระดับบุคคล การจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เปนตน ปนนับเปนปแรกของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยทไดจัดทาฐานขอมูลสมาชิกดวยระดับดิจิทัลเพออานวยความสะดวกใหแกสมาชิกในยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถเขาถึงขอมูลและติดตอกับสมาคมไดตลอดเวลา และเพอรองรับจานวนสมาชิกทเพิมขึนอยางตอเนอง ยิกวานัน สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยยังไดขยายเครอขายทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอยางจริงจังเปนครังแรก โดยป พ.ศ. 2561 นเริมจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัมย์ จังหวัดบุรรัมย์ กิจกรรมสาคัญอกกิจกรรมหนึงทสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยไดจัดติดตอกันมา 5 ป นันคอ การประชุมวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ซึงเปนกิจกรรมทไดรับความสนใจอยางยิงจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาอยางกวางขวาง สาหรับป พ.ศ. 2561 นับเปนปท 6 ดังนัน
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (3) สมาคมรฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยจึงกาหนดจดการประชุมวิชาการดานรฐประศาสนศาสตร์ระดบชาติ ครงท 6 ในวนศุกร์ท 23 มนาคม 2561 น โดยไดรบความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยธุรกิจบณฑิตย์ในการใหใชพืนทจดกิจกรรมทางวิชาการดงกลาว และไดรบความรวมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลยชนนาหลายแหงในประเทศไทย รวมไปถึงนกวิชาการดานรฐประศาสนศาสตร์ ซึงทงหมดทกลาวถึงลวนเปนองค์กรทเลงเหนถึงความสาคญของรฐประศาสนศาสตร์ในฐานะทเปนองค์ความรูพืนฐานในการพฒนาประเทศ หนวยงานและสถาบนตาง ๆ ทใหการสนบสนุนสมาคมรฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยในการจดการประชุมวิชาการรฐประศาสนศาสตร์ระดบชาติครงท 6 ณ มหาวิทยาลยธุรกิจบณฑิตย์ ในป พ.ศ. 2561 ประกอบดวย คณะรฐศาสตร์ มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์ คณะรฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยธุรกิจบณฑิตย์ คณะรฐประศาสนศาสตร์ สถาบนบณฑิตพฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) คณะวิทยาการจดการ มหาวิทยาลย สุโขทยธรรมาธิราช คณะสงคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยมหิดล วิทยาลยการปกครองทองถิน มหาวิทยาลยขอนแกน คณะรฐศาสตร์และรฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยเชยงใหม คณะวิทยาการจดการ มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์ มหาวิทยาลยราชภฏอุบลราชธาน สถาบนพระปกเกลา วิทยาลยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยมหาสารคาม ซึงดิฉน ในฐานะนายกสมาคม รฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย ตองขอบพระคุณสถาบนดงกลาวขางตนทใหการสนบสนุนสมาคมดวยด ตลอดมา นอกจากนน ดิฉนตองขอขอบพระคุณบุคคลสาคญทผลกดนใหเกิดกิจกรรมทางวิชาการในป พ.ศ. 2561 ซึงประกอบดวย ทานศาสตราจารย์ ดร.ศุภชย ยาวะประภาษ อดตนายกสมาคมรฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย ทคอยใหคาปรึกษาทเปนประโยชน์และมคายิงแกคณะกรรมการบริหารชุดปจจุบน ทานศาสตราจารย์ (พิเศษ) เอนก เหลาธรรมทศน์ กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยธุรกิจบณฑิตย์ ทกรุณารบเปนผูบรรยายนากอนการประชุมวิชาการรฐประศาสนศาสตร์ระดบชาติ ครงท 6 น รองศาสตราจารย์สดา สอนศร อดตคณบด วิทยาลยการเมืองปกครอง มหาวิทยาลยมหาสารคาม ทกรุณาใหคาแนะนาทเปนประโยชน์ตอสมาคมและการสนบสนุนดานการเงินแกสมาคมดวยดเสมอมา รองศาสตราจารย์ ดร.อชกร วงศ์ปรด และผูชวยศาสตราจารย์ ดร.ธชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ทบริจาคเงินใหแกสมาคมสาหรบการจดการในปน ดิฉน ขอขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมรฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยและสมาชิกสมาคมทุกทานทกรุณาสละเวลามารวมประชุมและแสดงความคิดเหนอนเปนประโยชน์วงการรฐประศาสนศาสตร์ ทงน สมาคมรฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยตระหนกดวา ภารกิจในการยกระดบคุณภาพดานรฐประศาสนศาสตร์เปนภารกิจทสาคญและตองใชความมุงมนและทุมเทจากทุก ๆ ภาคสวนในการสรางสรรค์งานใหดยิงขึนในปตอ ๆ ไป
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (4) สุดทายน ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย ดิฉัน ขอขอบพระคุณทุกทาน และทุกสถาบันอกครังหนึงทรวมกันจัดการประชุมวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครังท 6 จนประสบความสาเรจ และดิฉันหวังเปนอยางยิงวาทุกทานจะยังคงใหการสนับสนุนสมาคม รัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทยตอไป เพือใหการเขาสูปท 8 ของสมาคมเปนไปอยางมันคงและเปนแหลงความรูทกาวทันการเปลนแปลงดานรัฐประศาสนศาสตร์ใหแกสังคมไทยตอไป ดวยความเชือมันและศรัทธา ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (5) สารบัญ หน้า ค!าน!า (1) สาสน์จากนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (2) สารบัญ (5) ก!าหนดการจัดการประชุม (10) ตารางการน!าเสนอผลงาน (19) บทคัดย่อและบทความ 1. กระบวนการเป็นผูนาแบบทางการและการมีสวนรวมทางการเมืองทองถินของ กลุมชาติพนธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุมชาติพนธุ์ชาวไทยภูเขา อาเภอคลองลาน จงหวดกาแพงเพชร 2 โดย ผศ. ณฎฐวุฒิ ทรพย์อุปถมภ์, อาจารย์ โอกามา จาแกะ, อาจารย์ชลกานดาร์ นาคทิม 2. เศรษฐกิจการเมืองวาดวยการปรบตวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผามงตอนโยบายรฐ: กรณีศึกษาพืนทีภูทบเบิก จงหวดเพชรบูรณ์ 16 โดย สิริพร เพียขนธ์ 3. การเมืองเรือง “ขาวบทสะทอนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพือแกไขปญหาของ ชาวนาในพืนทีจงหวดอานาจเจริญ 28 โดย ดร. วสนต์ ลิมรตนภทรกุล, มะลิวลย์ แซอุย 4. การปฏิบติงานของเจาหนาทีศูนย์อานวยการบริหารจงหวดชายแดนภาคใต กบสิทธิ เสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 42 โดย ผศ. มาหะมะดารี แวโนะ, อาจารย์อบดุลเลาะห์ ตีซา 5. การศึกษารูปแบบการใหบริการสาธารณะดานการบงคบใชกฎหมายโดยหนวยงาน ทีไมใชรฐ 57 โดย ดร. เลิศพร อุดมพงษ์ 6. เปาหมายเชิงกลยุทธ์ การรบรูความสามารถของตนแองและการรบรูตอผลการปฏิบติงาน ของพนกงาน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบคณะทนตแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในสงกดมหาวิทยาลยธรรมศาสตร์ 75 โดย เกากลา เกิดทวี
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (6) สารบัญ (ต่อ) หน้า 7. การพฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะของขาราชการสายงานวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 109 ดย รชนิดา รกกาญจนนท 8. การพฒนากาลงคนเพือรองรบโครงการระเบียงพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวนออก 124 โดย ศิริศกดิ คงแกว, ภททิยดนย สยมภาค 9. การศึกษานโยบายการบริหารงานบุคคลของสถาบนอุดมศึกษาตามรางพระราชบญญติ ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบนอุดมศึกษา พ.ศ. .... กรณีศึกษามหาวิทยาลย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 137 โดย มนสิการ ชยวิบูลยผล 10. กลไกกลางบริหารงานบุคคลภาครฐไทย: พฒนาการความสมพนธและประเด็นปญหา 157 โดย วิรงค หนูเกือ 11. ความทาทายในการสรางสมรรถนะหลกใหกบองคการและการสรางความสมดุลระหวาง คุณภาพชีวิตกบการทานของบุคลากรในหนวยงานรฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษาองคการ ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 159 โดย วรางคณา ทิมวิราช 12. การศึกษาการทองเทียวเชิงอนุรกษแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามวิถีไทย ลุมแมนากลาย ในจงหวดนครศรีธรรมราช 162 โดย ดร. วิชชาญ จุลหริก 13. กระบวนการกาหนดนโยบายใน “พระราชบญญติการชุมนุมสาธารณะ” 170 โดย สุทธิชย รกจนทร 14. เพราะเหตุใดประชาชนจึงเขารวมผลิตบริการสาธารณะในทองถิน: ผลจากการจด บริการสาธารณะของเทศบาลดานผูสูงอายุ 203 โดย อาจารย ชยมงคล สุพรมอินทร 15. กลไกการเมืองภาคพลเมืองกบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 218 โดย พูลศกดิ ประณุทนรพาล, ชยศกดิ ศุกระกาญจน, ศรนยา สารากรบริรกษ 16. พฒนาการ โครงสราง และบทบาททางการเมืองของสมาคมกานนผูใหญบานรวมสมย 235 โดย อาจารย ธชภรณ ศรีเมือง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (7) สารบัญ (ต่อ) หน้า 17. การปฏิสมพนธระหวางจงหวดและอาเภอในการจดทาคาของบประมาณของจงหวด ศึกษาเปรยบเทยบการจดทาคาของบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจงหวดพะเยา และยโสธร 261 โดย ศุภสนส ภูมิไชยา 18. การปกครองทองถินไทย อดต ปจจุบน และแนวทางการปฏิรูปในอนาคต 284 โดย ณฐวุฒิ ชวพิทกษผล 19. ศึกษากลไกความรวมมือของการนานโยบายการจดการศึกษาการเรยนรวมหลกสูตร อาชวศึกษาและมธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ไปปฏิบติในเขตพืนทกรุงเทพมหานคร 285 โดย ภวิกา นิมอนนตกุล 20. รฐราชการ (ระบบอามาตยาธิปไตย) สมยสฤษดิ (พ.ศ.2501-2506) 287 โดย ชชฎา กาลงแพทย 21. ระยะเวลาการดาเนินคดอาญาของประเทศไทย 290 โดย ผศ. เกษมศานต โชติชาครพนธุ, สืบสกุล เขมทอง 22. ปจจยทกอใหเกิดการกระทาผิดซาในคดยาเสพติด 300 โดย ผศ. เกษมศานต โชติชาครพนธุ, ผศ. ปรชญาณ นกฟอน, สืบสกุล เขมทอง 23. การตตราตนเองเปนอาชญากรของผูตองขง 309 โดย ฌ. กะเฌอ มณเทพ 24. นโยบายรูปแบบการกระจายอานาจทางปกครองภายใตรฐธรรมนูญทเหมาะสมกบ การแกปญหาความรุนแรงในจงหวดชายแดนภาคใต 320 โดย ดร. โกสินทร เตชะนิยม 25. ยุทธศาสตรการพฒนาดานตรวจคนเขาเมืองกบการรกษาความมนคงในพืนทจุดผานแดน ทางบกของประเทศไทย 343 โดย ธรรมมยุรา สุรติสุพพต 26. กลยุทธการสงเสริมสงคมทสงบสุข เขาถึงความยุติธรรมและสรางสถาบนเพือบรรลุ เปาหมายการพฒนาทยงยืน (SDGs) ของประเทศไทย 345 โดย พิเชษฐ พิณทอง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (8) สารบัญ (ต่อ) หน้า 27. การทาความเขาใจสภาวการณ์ของการปฏิรูปการบริหารภาครฐในศตวรรษที 21: สงเคราะห์คุณลกษณะรวมระหวางแนวคิดใหม 3 แนวคิดทีมีอิทธิพลตอการจดทา บริการสาธารณะในปจจุบน 368 โดย อาจารย์นพพล อคฮาด, อาจารย์อยรวี วีระพนธ์พงศ์ 28. ความมนคงดานพลงงานของประเทศไทย: ภาคอุตสาหกรรม 395 โดย ธีรพงษ์ คาอุน 29. สือสาธารณะไทยกบการวดผลตอบแทนทางสงคมจากการลงทุน 397 โดย บุศย์สิรินทร์ ยิงเกียรติกุล 30. การจดสวสดิการสงคมสาหรบสงคมผูสูงอายุไทย..เดินหนาสูทางตนหรือทางออก? 409 โดย อภิญญา ดิสสะมาน 31. การสงเสริมความสามารถในการมีงานทา กรณีศึกษา นกศึกษาปริญญาตรี สายสงคมศาสตร์ มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์ 425 โดย ณิชาภทร เลาหสุรโยธิน 32. การพฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติดานสาธารณสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 427 โดย วีรยุทธ บุญมี, ณฐพนธ์ ปญญาวงศ์ 33. การถอดบทเรียนปจจยความสาเร็จของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย 438 โดย รุงรตน์ ผลาผล, อชฌกาณ แจงอตถะ 34. การจดการเชิงกลยุทธ์ดวยมุมมองฐานทรพยากรเพือสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขน ของสโมสรบุรีรมย์ ยูไนเต็ด 448 โดย นพนนท์ ปานต๊ะระษี, เอกลาภ หาญพานิชกิจ 35. การศึกษารูปแบบการลงทะเบียนระบบออนไลน์เพือสวสดิการแหงรฐ 462 โดย วิมลลกษณ์ โชคถาวรธุรกิจ 36. การปรบตวของสานกงานศาลยุติธรรม เพือรองรบนโยบายประเทศไทย 4.0 471 โดย สุพตรา ฉตรเงิน, ธญญ์นรี อึงวตนานนท์ 37. การออกจากปญหาความเหลือมลาแบบ 4.0 ดวยโมเดลขอนแกนสมาร์ทซิตี 484 โดย กฤตภาศ ศกดิษฐานนท์
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (9) สารบัญ (ต่อ) หนา 38. การขับเคลือนระบบราชการสูระบบราชการ 4.0 503 โดย ชลิตา ขนิษฐบุตร, นฤมล บุญสม 39. การปรับตัวด้านการให้บริการด้านสุขภาพด้วยระบบ e-Health ของกระทรวงสาธารณสุข 520 โดย รวิวรรณ วงษ์ดิษฐ์, ชาตรี วงษ์ดิษฐ์ 40. การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสูระบบราชการ 4.0 ของกรมพลาธิการ 532 ทหารบก โดย อัษฎางค์ ศรีพลอย ภาคผนวก คาสังแตงตังผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลันกรองบทความ (Peer Reviewers) 546 เพือการประชุมงานวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครังที 6
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (10) กาหนดการ การประชุมใหญสามัญประจาป 2560 และ การประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครังท 6 หัวขอ การปรับตัวภาครัฐ ภายใตยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0” วันศุกร์ท 23 มนาคม 2561 ณ หองประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชัน 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย (สรปท.) ภาคเชา 08.30 09.00 น. ลงทะเบยนรับเอกสารและของทระลึก ณ บริเวณหนาหองประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชัน 7 09.00 09.15 น. ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กลาวตอนรับ 09.15 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย กลาววัตถุประสงค์การจัดงาน 09.30 10.15 น. ปาฐกถาพิเศษ การปรับตัวภาครัฐภายใตยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 10.15 10.30 น. ถายภาพหมูบนเวท 10.45 11.00 น. รับประทานอาหารวาง 11.00 12.00 น. ประชุมใหญสามัญประจาป 2561 12.00 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณหนาหองประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (11) ภาคบ่าย 13.30 16.30 น. นาเสนอผลงานวิชาการ แยกตามหองประชุมกลุมยอย ณ อาคารสานักอธิการบดี 2 ชัน 3 1) หองประชุม 3-1 จานวน 30 ทีนัง 2) หองประชุม 3-2 จานวน 15 ทีนัง 3) หองประชุม 3-3 จานวน 15 ทีนัง 4) หองประชุม 3-4 จานวน 15 ทีนัง 5) หองประชุม 3-5 จานวน 15 ทีนัง
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (12) หองที 1 หวขอเรือง การบริหารสาธารณะแบบมีสวนรวม สิงท้าทายในทศวรรษที 21 ผูวิพากษ์: รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รฐอมฤต เวลา 13.30-14.30 น. 1. กระบวนการเป็นผูนาแบบทางการและการมีสวนรวมทางการเมืองทองถินของกลุมชาติพนธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุมชาติพนธุ์ชาวไทยภูเขา อาเภอคลองลาน จงหวดกาแพงเพชร โดย ผศ. ณฎฐวุฒิ ทรพย์อุปถมภ์, อาจารย์ โอกามา จาแกะ, อาจารย์ชลกานดาร์ นาคทิม 2. เศรษฐกิจการเมืองวาดวยการปรบตวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผามงตอนโยบายรฐ: กรณีศึกษาพืนทีภูทบเบิก จงหวดเพชรบูรณ์ โดย สิริพร เพียขนธ์ 3. การเมืองเรือง “ขาวบทสะทอนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพือแกไขปญหาของชาวนาในพืนทีจงหวดอานาจเจริญ โดย ดร. วสนต์ ลิมรตนภทรกุล, มะลิวลย์ แซอุย 4. การปฏิบติงานของเจาหนาทีศูนย์อานวยการบริหารจงหวดชายแดนภาคใต กบสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา โดย ผศ. มาหะมะดารี แวโนะ, อาจารย์อบดุลเลาะห์ ตีซา 5. การศึกษารูปแบบการใหบริการสาธารณะดานการบงคบใชกฎหมายโดยหนวยงานทีไมใชรฐ โดย ดร. เลิศพร อุดมพงษ์
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (13) หองที 1 หวขอเรือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ผูวิพากษ: รองศาสตราจารย มานิต ศุทธสกุล เวลา 14.45-16.00 น. 1. เปาหมายเชิงกลยุทธ การรบรูความสามารถของตนแองและการรบรูตอผลการปฏิบติงานของพนกงาน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบคณะทนตแพทยศาสตรและคณะสาธารณสุขศาสตรในสงกดมหาวิทยาลยธรรมศาสตร โดย เกากลา เกิดทวี 2. การพฒนาบุคลากรตามกรอบสมรรถนะของขาราชการสายงานวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย รชนิดา รกกาญจนนท 3. การพฒนากาลงคนเพือรองรบโครงการระเบียงพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวนออก โดย ศิริศกดิ คงแกว, ภททิยดนย สยมภาค 4. การศึกษานโยบายการบริหารงานบุคคลของสถาบนอุดมศึกษาตามรางพระราชบญญติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบนอุดมศึกษา พ.ศ. .... กรณีศึกษา มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย มนสิการ ชยวิบูลยผล 5. กลไกกลางบริหารงานบุคคลภาครฐไทย: พฒนาการความสมพนธและประเด็นปญหา โดย วิรงค หนูเกือ 6. ความทาทายในการสรางสมรรถนะหลกใหกบองคการและการสรางความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตกบการทานของบุคลากรในหนวยงานรฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดย วรางคณา ทิมวิราช
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แหงประเทศไทย 23 มีนาคม 2561 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที 6 (14) หองที 2 หัวขอเรือง การสร้างความร่วมมือของพลเมือง ผูวิพากษ: รองศาสตราจารย ดร.ธันยวัฒน รัตนสัค เวลา 13.30-14.30 น. 1. การศึกษาการทองเทียวเชิงอนุรักษแบบการมีสวนรวมของประชาชนตามวิถีไทยลุมแมนากลาย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร. วิชชาญ จุลหริก 2. กระบวนการกาหนดนโยบายใน “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ” โดย สุทธิชัย รักจันทร 3. เพราะเหตุใดประชาชนจึงเขารวมผลิตบริการสาธารณะในทองถิน: ผลจากการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลดานผูสูงอายุ โดย อาจารย ชัยมงคล สุพรมอินทร 4. กลไกการเมืองภาคพลเมืองกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดย พูลศักดิ ประณุทนรพาล, ชัยศักดิ ศุกระกาญจน, ศรันยา สารากรบริรักษ