ข้อมูลใบเสร็จรับเงินธนาคาร

คำชี้แจง: ในรูปภาพใบเสร๊จรับเงินจากธนาคารของท่าน..ขอความกรุณาโปรดให้มีการระบุชื่อของท่านด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ...

01-ส่งหลักฐานใบเสร็จธนาคารใหม่

03-ใบเสร็จธนาคารที่ไม่ได้ระบุผู้ส่ง

02-ใบเสร็จธนาคารซ้ำหรือตรวจสอบแล้ว