Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing e

.

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ต้องการดูข้อมูลรายละเอียด กำหนดการ เวลา หัวข้อ ผู้วิพากษ์ และผู้นำเสนอบทความ  (คลิ๊กที่นี่)
Scan QR Code
รวมบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์
(หรือคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
Scan QR Code
เอกสารประกอบ
"การบรรยายรัฐประศาสนศาสตร์
กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล"
(หรือคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)
 
กรรมการบริหารสมาคม


 
ไปหน้ากรรมการบริหารสมาคม
ระบบสมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 


คำชี้แจงสำหรับสมาชิกเก่า
เพื่อนสมาชิกสมาคมฯ เดิม...ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกไว้แล้ว แต่ได้ขาดการติดต่อไป จึงไม่มี User/Password ในการ Login เพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ
..รบกวนขอความกรุณาให้ท่านสมัครใหม่..ในฐานข้อมูลสมาชิกใหม่ ..โดยระบุ ชื่อ-สกุล และ Email Address ...ทั้งนี้เมื่อระบบได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลแล้ว..
หากถูกต้อง...ระบบจะดำเนินการส่ง User/Password ให้ท่าน
ทาง Email Address ที่ท่านได้ระบุไว้

 
ไปหน้าระบบ
สมาชิก
เอกสาร/บทความวิชาการจากการประชุมวิชาการ
 
อ่านเพิ่มเติม....

7/2561

6/2560

5/2559

4/2558ข้อมูลสมาคม
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com
Mobile :
062-8424456
Line ID :