ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธารงลักษณ์
ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธารงลักษณ์
นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี
อุปนายก
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
อุปนายก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
อุปนายก
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
อุปนายก
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ กังสนันท์
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
กรรมการ
ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ กรรมการ
ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
กรรมการ
นายสุรชัย คงประเสริฐ
กรรมการและนายทะเบียน
นายบริบูรณ์ ฉลอง
กรรมการและปฎิคม
นายสันติ จันทร์ประเสริฐ
กรรมการและประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
กรรมการและเหรัญญิก
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
กรรมการและเลขาธิการ
บสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด(เพิ่มเติม)
ข้อมูลสมาคม
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com
Mobile :
062-8424456
Line ID :