2560

2559

2558

รวมบทคัดย่อและบทความการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2561
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Download เอกสารการประชุม(Pdf File)


ข้อมูลสมาคม
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com
Mobile :
062-8424456
Line ID :