Page 2 - Thaipaat_Reg_2561
P. 2

ข้อ 5.  สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท คือ
            5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

            5.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้สนใจในวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่คณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกสามัญ
             5.3 สมาชิกสถาบัน ได้แก่ นิติบุคคล องค์การ หรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศสมัครเข้าเป็น
              สมาชิกและคณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกสถาบัน
           5.4 สมาชิกสมทบ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการมีมติรับเป็นสมาชิกสมทบในฐานะที่เป็นผู้ก าลังศึกษาอยู่ใน

             มหาวิทยาลัยหรือในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นชอบหรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการได้
             พิจารณาเห็นสมควรและมีมติรับเป็นสมาชิกสมทบ
        ข้อ 6. สมาชิกภาพของบุคคลที่คณะกรรมการเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์เริ่มเมื่อสมาคมได้รับหนังสือ
            ตอบรับค าเชิญ

        ข้อ 7.  ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญให้ยื่นใบสมัครต่อเลขาธิการตามแบบและวิธีการที่ก าหนด สมาชิก
            ภาพเริ่มเมื่อคณะกรรมการมีมติตอบรับเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ช าระค่าขึ้นทะเบียนแล้ว
               ค่าขึ้นทะเบียน
               สมาชิกสามัญ 100 บาท

               สมาชิกสถาบัน 100 บาท
               สมาชิกสมทบ 50 บาท
                ค่าบ ารุงสมาคม

               สมาชิกสามัญประเภทรายปี ปีละ 200 บาท
               สมาชิกสามัญประเภทตลอดชีพ 1,000 บาท
               สมาชิกสถาบัน ปีละ 5,000 บาท
              สมาชิกสถาบันประเภทถาวร ปีละ 25,000 บาท
               สมาชิกสมทบ ปีละ 100 บาท

        ข้อ 8.  สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
            8.1 สิทธิในการประดับเครื่องหมาย การใช้สถานที่ และสิทธิในประโยชน์และบริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่
             สมาคมก าหนด

            8.2 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรม
            8.3 สิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ การฝึกอบรม การอภิปราย ปาฐกถา หรือบรรยายที่สมาคมจัดขึ้น
             ตามเงื่อนไขที่สมาคมก าหนด
            8.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุมใหญ่วิสามัญ

            8.5 สิทธิในการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาคม ได้รับทุนของสมาคมหรือทุนที่สมาคมจัดหาให้เพื่อ
             การศึกษาวิชาการหรือฝึกอบรม หรือวิจัย ตามระเบียบและเงื่อนไขที่สมาคมก าหนดมีสิทธิประดับ
             เครื่องหมายของสมาคมได้ตามระเบียบของสมาคม
            8.6 เข้าร่วมประชุมใหญ่

            8.7 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาคม ได้รับทุนของสมาคมหรือทุนที่สมาคมจัดหาให้เพื่อการศึกษา
             วิชาการหรือฝึกอบรม หรือวิจัย ตามระเบียบและเงื่อนไขที่สมาคมก าหนด                               2
   1   2   3   4   5   6