Page 3 - Thaipaat_Reg_2561
P. 3

ข้อ 9.  หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้
            9.1 ส่งเสริมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคม

            9.2 ร่วมมือและร่วมกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนกิจการของสมาคม
            9.3 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม
        ข้อ 10. สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
            10.1 ตาย

            10.2 เลิกสมาคม
            10.3 สิ้นสภาพการเป็นสถาบัน
            10.4 สิ้นสภาพสมาชิกสมทบ
            10.5 ลาออกโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อเลขาธิการสมาคม

            10.6 คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งหมด
            10.7 สมาชิกขาดการช าระค่าบ ารุงติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้นายทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
              อักษรให้สมาชิกช าระค่าบ ารุงภายในเวลาที่ก าหนดไว้ตามสมควร


                             หมวด 4
                          การบริหารกิจการสมาคม

        ข้อ 11. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของ

            สมาคมและนายกสมาคมมีอ านาจกระท านิติกรรมสัญญาใด ๆ ในกิจการของสมาคมตามมติคณะกรรมการ
            ที่ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
        ข้อ 12. คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการตั้งแต่ 18 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และที่ประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี
            เป็นผู้เลือกตั้งนายกสมาคมจากสมาชิกสามัญและให้นายกสมาคมแต่งตั้งกรรมการจากสมาชิกสามัญให้

            ด ารงต าแหน่งอุปนายกสมาคม เลขาธิการ เหรัญญิก สาราณียกร นายทะเบียน กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และ
            กรรมการในต าแหน่งอื่นๆ ตามที่ เห็นสมควรและให้เลขาธิการเป็นผู้จัดการสมาคม
        ข้อ 13. กรรมการ มีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกเป็นผู้ช่วยกรรมการได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผู้ช่วย
            กรรมการมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง

        ข้อ 14. นายกสมาคมและคณะกรรมการด ารงต าแหน่งได้คราวละ 2 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก
           คณะกรรมการที่ครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
        ข้อ 15. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการใดว่างลงให้นายกสมาคมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิก

            สามัญด ารงต าแหน่งแทน ในกรณีที่ต าแหน่งนายกสมาคมว่างลงให้อุปนายกสมาคมที่จัดล าดับไว้แล้วด ารง
            ต าแหน่งนี้แทน ทั้งนี้ด ารงต าแหน่งแทนครบวาระเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน
        ข้อ 16. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมีดังนี้
            16.1 บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
            16.2 ออกระเบียบแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระเบียบได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งต่อวัตถุประสงค์ และ

                ข้อบังคับของสมาคม
            16.3 จัดการทรัพย์สินและดูแลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม


                               3
   1   2   3   4   5   6