Page 4 - Thaipaat_Reg_2561
P. 4

16.4 แต่งตั้ง ถอดถอน ยกเลิก ผู้ช่วยกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม
            16.5 แต่งตั้งตัวแทน ผู้ประสานงานหรือสาขาสมาคม (CHAPTER)

            16.6 จัดท าวารสารและเอกสารวิชาการอื่นๆ
            16.7 ด าเนินการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมวัตถุประสงค์ของสมาคม
        ข้อ 17. กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ
            17.1 ครบวาระ

            17.2 ขาดจากสมาชิกภาพ
            17.3 ลาออกจากต าแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร
            17.4 นายกสมาคมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการให้พ้นจากต าแหน่ง
            17.5 กระท าผิดทางอาญา โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิด

               ที่มีก าหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท
            17.6 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
        ข้อ 18. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการบริหาร
            ทั้งหมด โดยมีนายกสมาคมเป็นประธาน อุปนายกสมาคมเป็นรองประธาน ถ้ากรณีประธานไม่อยู่ให้รอง

            ประธานเป็นประธานแทนตามล าดับและหากบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
            คนหนึ่งเป็นประธาน การลงมติของคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมาก ถ้าในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน
            ให้ประธานมีอ านาจชี้ขาดมติคณะกรรมการ

        ข้อ 19. นายกสมาคมหรือกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีสิทธิขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้เมื่อมี
            เหตุผลอันควรโดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

                             หมวด 5
                            การประชุมใหญ่


        ข้อ 20.  คณะกรรมการให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมปีละ 1 ครั้ง ภายในไตรมาสแรก เพื่อ
            พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
            20.1 แถลงกิจการของสมาคม

            20.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลของสมาคมส าหรับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว
              เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
            20.3 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

            20.4 จัดการเลือกตั้งนายกสมาคม เมื่อครบก าหนดตามวาระ
            20.5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
        ข้อ 21. คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมได้เมื่อคณะกรรมการมีมติโดยคะแนนเสียง 2 ใน
            3 ของกรรมการทั้งหมด หรือสมาชิกสามัญและสมาชิกสถาบันเข้าชื่อรวมกันไม่น้อยกว่า 40 คนยื่นค าร้อง
            ขอต่อสมาคมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค าร้องนั้นระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลความจ าเป็นที่จะให้มีการ

            ประชุมใหญ่วิสามัญโดยชัดแจ้งด้วย ทั้งนี้ให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน 60 วัน นับแต่
            วันได้รับค าร้องขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคม


                               4
   1   2   3   4   5   6