Page 6 - Thaipaat_Reg_2561
P. 6

หมวด 7
                       การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม


        ข้อ 34. การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จะกระท าได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องได้รับ
            ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน ที่เข้าประชุม


                             หมวด 8
                            การเลิกสมาคม

        ข้อ 35. การเลิกสมาคมจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกสมาคมและที่ประชุมใหญ่มีมติ
            เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสถาบันที่เข้าร่วมประชุม

        ข้อ 36. การช าระบัญชีเมื่อเลิกสมาคม ให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อช าระบัญชีแล้ว หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่
            ให้โอนให้แก่สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือ
            แก่สมาคม ที่มีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกับสมาคมนี้แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งในประเทศไทย
            แล้วแต่มติของที่ประชุมใหญ่ในการเลิกสมาคมนั้น


                            หมวดเฉพาะกาล

        ข้อ 37. ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมาคม
                                 (นางอัมพร ธ ารงลักษณ์)

                             นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
                                  วันที่ 23 มีนาคม 2561

                               6
   1   2   3   4   5   6