การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน
วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
     ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2559


 
   
   
 
 
 
>> การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555
>> ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ในรายการ "คิดต่างสร้างปัญญา" วันที่ 1 สิงหาคม 2554
>> การประชุม TQF ครั้งที่ 5/2554 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554
>> การประชุมจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
>> การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2554 วันที่ 31 มีนาคม 2554
>> การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญ 2559"
>> โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม"
>> การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน วันที่ 18 มีนาคม 2559
>> การประชุมกรรมการบริหารสมาครัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์