ข้อบังคับของสมาคม ปี 2561

กรรมการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2562

amporn.jpg

ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์

นายกสมาคม

supachai.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ที่ปรึกษา

tin.jpg

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์

ที่ปรึกษา

sida.jpg

รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี

อุปนายก

bussabong.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

อุปนายก

jera.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป

อุปนายก

supawatanakorn.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

อุปนายก

manit.jpg

รองศาสตราจารย์ มานิต ศุทธสกุล

กรรมการ

thunyawat.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค

กรรมการ

tawilwadee.jpg

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล

กรรมการ

orathai.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร

กรรมการ

tairat.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

กรรมการ

udomchoke.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ

กรรมการ

arnuphap.jpg

นายอานุภาพ รักษ์สุวรรณ

กรรมการ

somsak.pn

นายสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

กรรมการ

noparanu.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ

ปฏิคม

nattapat.png

ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน

สาราณียากร

surachai.png

นายสุรชัย คงประเสริฐ

นายทะเบียน

nitipat.jpg

นายนิติพัฒน์ ถิรธนกุล

ประชาสัมพันธ์

boriboon.jpg

นายบริบูรณ์ ฉลอง

เหรัญญิก

sirapatson.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

เลขาธิการสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com Mobile : 062-8424456 - Line ID :