ข้อบังคับของสมาคม ปี 2561
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com Mobile : 062-8424456 - Line ID :