Page 11 - Microsoft Word - PAAT Journal V5-2021-awt-v2
P. 11

PAAT Journal Vol. 3 No. 5, June 2021

                     ลักษณะสําคัญของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ


              ข้อมูลเป็นส่วนประกอบที่สําคัญยิ่งของการวิจัย (Joungtrakul, Sheehan, & Aticomsuwan, 2013:
          140) ในขณะเดียวกันข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและประเภทของการวิจัย
          โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะมีข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ

          นําไปสู่วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันไป โดย Gale, Heath, Cameron, Rashid, &
          Redwood (2013: 2) อธิบายว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องอยู่ในรูปแบบของข้อความ (Textual Form) ก่อน
          การวิเคราะห์ ข้อความเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารการวิจัย บันทึกรายงานการประชุม เอกสาร
          เชิงนโยบาย เอกสารที่ถอดเทปจากการสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม หรือบันทึกภาคสนาม ในกรณีที่เก็บ
          รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตวัตถุหรือสิ่งของหรือสถานการณ์ทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ วรรณวิชนี ถนอมชาติ
          และคณะ (2563: 3-4) ได้นําเสนอลักษณะสําคัญของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับลักษณะ
          สําคัญของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณไว้ โดยได้คัดมานําเสนอใน 5 มิติ กล่าวคือ ลักษณะของข้อมูล

          แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในการ
          วิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 1

          ตารางที่ 1: เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ ใน 5 มิติสําคัญ

             ประเด็นเปรียบเทียบ     การวิจัยเชิงคุณภาพ      การวิจัยเชิงปริมาณ
           1 ลักษณะของข้อมูลการวิจัย  มีความเป็นนามธรรม มีลักษณะ มีความเป็นรูปธรรม เป็นจํานวน
                         เป็นข้อเท็จจริงจากผู้ให้ข้อมูล  เป็นตัวเลข สามารถนับ ชั่ง ตวง

                         เป็นการตีความหรืออธิบาย   วัด ออกมาได้ เป็นความเห็นที่มีต่อ
                         ความหมาย เป็นข้อความ เป็น  คําถามของนักวิจัยที่นักวิจัย
                         ตัวหนังสือ เอกสาร หลักฐาน  กําหนดไว้ล่วงหน้าด้วยตัวนักวิจัย
                         ต่างๆ            เอง
           2 แหล่งที่มาของข้อมูลการวิจัย  มาจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้จาก สถานที่ทดลอง กระบวนการ
                         เอกสารในรูปแบบต่างๆ บันทึก  ทดลอง ผู้ตอบแบบสอบถามที่

                         หลักฐาน ภาพถ่าย ภาพเขียน  นักวิจัยได้ตั้งคําถามและกําหนด
                         โสตทัศนูปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ  คําตอบไว้ล่วงหน้าแล้วผู้ตอบเลือก
                         รวมทั้งข้อมูลที่ได้มาจากสื่อสังคม คําตอบตามความเห็นของตน
                         ออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น หรือ เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่สามารถ
                         สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ นับจํานวน หรือ วัด ชั่ง ตวง
                         ที่มีความหลากหลาย      ออกมาได้
           3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบต่างๆ  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิง
           วิจัย            ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ    ปริมาณ การทดลองแบบต่างๆ

                         แบบสอบถามปลายเปิด การงเกต การจดบันทึกข้อมูลการทดลอง
                         การเข้าร่วม ทั้งเข้าร่วมและสังเกต ข้อมูลหรือสถิติต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว
                         เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเชิง   เช่น รายงานผลการสํามะโน
                         คุณภาพจาก เอกสารจาก บันทึก ประชากร เวชระเบียนใน

                            4           สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16