Page 5 - Thaipaat_Reg_2561
P. 5

ข้อ 22. ในการประชุมใหญ่จะต้องแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
        ข้อ 23. ในการประชุมใหญ่ให้นายกสมาคมเป็นประธาน อุปนายก สมาคมเป็นรองประธาน และให้เลขาธิการ

            ท าหน้าที่เลขานุการการประชุมและต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน หากมาไม่ครบองค์
            ประชุมให้เรียกประชุมใหม่ ครั้งที่ 2 ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 30 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
        ข้อ 24. สมาชิกสามัญและสมาชิกสถาบัน มีสิทธิเฉพาะตัวลงคะแนนเสียงได้คราวละ 1 เสียง ในกรณีเป็นสมาชิก
            สถาบันจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากสถาบันนั้นๆ โดยถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

        ข้อ 25. มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
            ชี้ขาด

                             หมวด 6

                           การเงินและทรัพย์สิน

        ข้อ 26. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกัน การจ่าย
            เช็คของสมาคมต้องประทับตราสมาคม ลงลายมือชื่อนายกสมาคมหรืออุปนายกสมาคมคนใดคนหนึ่ง

            ร่วมกับเหรัญญิกหรือเลขาธิการคนใดคนหนึ่ง
        ข้อ 27. ให้เหรัญญิกจัดให้มีบัญชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบส าคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
            บัญชี การรับเงินทุกประเภทต้องมีหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายต้องมีใบส าคัญอันมีรายการ
            จ านวนเงินถูกต้องซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมหรือผู้ได้รับมอบหมาย หลักฐานการรับจ่ายต้องเก็บ

            รักษาไว้เป็นหลักฐาน
        ข้อ 28. ให้นายกสมาคมมีอ านาจจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท หากเกิน
            จ านวนที่ก าหนดไว้ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
        ข้อ 29. ให้เหรัญญิกเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 20,000 บาท หากเกินจ านวนที่ก าหนดให้น าฝากในธนาคารที่มี

            หลักฐานมั่นคงในบัญชีของสมาคม
        ข้อ 30. เหรัญญิกต้องท าบัญชีรายรับ รายจ่ายและงบดุลเสนอให้ผู้สอบบัญชีของสมาคมตรวจสอบโดยให้ระยะเวลาการตรวจสอบ
            บัญชีเพียงพอ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาได้ทันตามก าหนด
        ข้อ 31. ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสมาคมและเป็นผู้สอบบัญชี
            รับอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคม

        ข้อ 32. ถ้าผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดๆ ก่อนท าการสอบบัญชีเสร็จให้คณะกรรมการ
            มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมิได้เป็นกรรมการสมาคมเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมแทน
        ข้อ 33. ผู้สอบบัญชีมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงินของสมาคม และมีอ านาจ เรียก

            ซักถาม ตรวจสอบเอกสารจากกรรมการและบุคคลผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดังกล่าวได้และหากพบความไม่
            ถูกต้อง ให้รายงานคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที


                               5
   1   2   3   4   5   6