สมาคมรัฐประศาสนศาตร์แห่งประเทศไทย

Public Administration Association of Thailand (PAAT)

Email : thaipaat@gmail.com  Mobile : 062-8424456

Signup
สมัครสมาชิกใหม่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารสมาคม
ปี 2562
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ของสมาคม
ลืม Password
กรณี...ลืม Password
เอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการ
จากการประชุม
และสัมมนาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ของสมาคม
บริการวิชาการ
งานบริการวิชาการของ
สมาคม ปี 2562
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
PAAT Journal
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Download Paper Template 2019

PANEL ICONPO 6 RUANGAN.pdf

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย Public Administration Association of Thailand (PAAT)
Email : thaipaat@gmail.com Mobile : 062-8424456 - Line ID :