ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

16 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

12 สถาบัน

สมาชิกประเภทสถาบัน

1537 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

1 คน

สมาชิกสามัญรายปี

11 คน

สมาชิกสมทบ

83 คน

สมัครใหม่ในระบบ

83 คน

อยู่ระหว่างรอหลักฐาน

1798

รวมทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566, 10:36 น.


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:

FAQ กรณีปัญหา Login เข้าระบบ?

 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
ส่งหลักฐานการชำระเงินส่งทาง Email :

ลืมรหัสผ่าน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal on Thaijo
ภาพกิจกรรม
บริการวิชาการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

ตารางการนำเสนอ สรปท.ครั้งที่ 16 edit 20.3.66 


สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คำชี้แจง : ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่ประกาศบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้ การเก็บ รักษา ใช้ เผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ดังนั้นการสมัครเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ต้องสมัครผ่านสมัครสมาชิกในระบบก่อน จึงจะผ่านเข้าไปลงทะเบียนการนำเสนอผลงานได้ แต่สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว ถือได้ว่าได้ให้ความยินยอมแล้ว จึง Login เข้าไปลงทะเบียนการนำเสนอผลงานได้เลย ทั้งนี้ เมื่อได้ลงทะเบียนเสนอผลงานแล้ว ก็สามารถใช้ User/Password ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าระบบบประชุมวิชาการได้โดยตรง ไม่ต้อง Login ผ่านระบบสมาชิกของสมาคมอีก

 

Scroll To Top