ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดมาหน้านี้แล้วจำนวน.. :   ครั้ง

สมาชิกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
Public Administration Association of Thailand (PAAT)

15 สถาบัน

สมาชิกสถาบันถาวร

12 สถาบัน

สมาชิกประเภทสถาบัน

1492 คน

สมาชิกสามัญตลอดชีพ

1 คน

สมาชิกสามัญรายปี

9 คน

สมาชิกสมทบ

30 คน

สมัครใหม่ในระบบ

30 คน

อยู่ระหว่างรอหลักฐาน

1693

รวมทั้งหมด

 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565, 21:51 น.


เข้าระบบสมาชิกสมาคมฯ(Login)

Username:
Password:

FAQ กรณีปัญหา Login เข้าระบบ?

 

Navigator

สมัครสมาชิกใหม่(Sign Up)
ส่งหลักฐานการชำระเงินส่งทาง Email :

ลืมรหัสผ่าน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อบังคับ/กรรมการบริหาร
ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ
PAAT Journal
ภาพกิจกรรม
บริการวิชาการ
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

Facebook สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

"ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตร เมื่อทำการทดสอบทั้งก่อนและหลังการอบรมและได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด"

 

สมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำชี้แจง : ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่ประกาศบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้ การเก็บ รักษา ใช้ เผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ดังนั้นการสมัครเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยเป็นสมาชิก ต้องสมัครผ่านสมัครสมาชิกในระบบก่อน จึงจะผ่านเข้าไปลงทะเบียนการนำเสนอผลงานได้ แต่สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว ถือได้ว่าได้ให้ความยินยอมแล้ว จึง Login เข้าไปลงทะเบียนการนำเสนอผลงานได้เลย ทั้งนี้ เมื่อได้ลงทะเบียนเสนอผลงานแล้ว ก็สามารถใช้ User/Password ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าระบบบประชุมวิชาการได้โดยตรง ไม่ต้อง Login ผ่านระบบสมาชิกของสมาคมอีก

กรณีเป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้ว

Login เข้าระบบสมาชิกแล้ว จะเห็นปุ่มในการสมัครลงทะเบียนเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15

กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม

สมัครสมาชิกใหม่ จากนั้น Login จะเห็นปุ่มในการสมัครลงทะเบียนเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15

กรณีเป็นสมาชิกสมาคม และได้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแล้ว

เข้าระบบประชุมวิชาการ เชียงราย 2.0 (ส่งบทความ) โดยใช้ User/Password ที่ได้จากการลงทะเบียน เข้าระบบประชุม ได้โดยตรง

กรณีมีปัญหาในการเข้าระบบสมาชิกของสมาคม

คำถาม/ตอบ ทางปฎิบัติของปัญหาที่พบบ่อยในการ Login เข้าระบบสมาชิกของสมาคมฯ

FAQ

 

Scroll To Top