ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ

คำชี้แจง : ท่านค้นหาได้โดยใส่คำค้นหาลงในช่อง Search
จากวันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดหน้านี้แล้ว จำนวน.. 5617 ครั้ง

# File หัวข้อ
40
การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทย เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในมิติการเมืองภาคพลเมือง ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ อ่านแล้ว 25 ครั้ง
39
รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรุงแก้ไข 660523 (23 พฤษภาคม 2566) อ่านแล้ว 67 ครั้ง
38
บันทึกวีดิทัศน์ จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยแพร่ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านแล้ว 20 ครั้ง
37
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 9-การเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 24 ครั้ง
36
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 8-เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
35
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 7-กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 12 ครั้ง
34
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 6-การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 11 ครั้ง
33
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 5-การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 9 ครั้ง
32
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1" : 4-การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 11 ครั้ง
31
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 3-ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 13 ครั้ง
30
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 2-ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 13 ครั้ง
29
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 2(20221126_110425) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 : 2(20221126_110425) อ่านแล้ว 14 ครั้ง
28
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1" : 1-1Nuremberg(20221126_113121) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 8 ครั้ง
27
เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1" : 1-วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 อ่านแล้ว 6 ครั้ง
26
Download รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) ฉบับแก้ไข 651023 งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อ่านแล้ว 99 ครั้ง
25
Download รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (ฉบับแก้ไข-650408) อ่านแล้ว 708 ครั้ง
24
เอกสารประกอบการบรรยาย Data Science for Social Science Researh Online วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 (เอกสารบีบอัดและเข้ารหัส)
Note : password ในการแตก File ใช้ตัวเดียวกับที่ได้ส่ง Email ให้สมาชิกไปให้ก่อนหน้านี้
อ่านแล้ว 70 ครั้ง
23
รายงานสรุปการประชุมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านแล้ว 98 ครั้ง
22
รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับแก้ไขสุดท้าย-650408) อ่านแล้ว 144 ครั้ง
21
รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่านแล้ว 220 ครั้ง
20
รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต (เสนอผลงานแบบ Online) อ่านแล้ว 147 ครั้ง
19
รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ รอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยรังสิต (ปรับปรุง-640522) อ่านแล้ว 486 ครั้ง
18
เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ฉบับเต็ม) อ่านแล้ว 168 ครั้ง
17
เอกสารประกอบการบรรยาย "วิถีใหม่หลัง COVID" รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ่านแล้ว 152 ครั้ง
16
เอกสารประกอบการบรรยาย "วิถีใหม่หลัง COVID" ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ่านแล้ว 205 ครั้ง
15
บันทึกวีดิทัศน์การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NewNormal :"วิถีใหม่หลัง COVID" วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (3:41) อ่านแล้ว 146 ครั้ง
14
บทคัดย่อเอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ่านแล้ว 89 ครั้ง
13
เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 31 กรฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) อ่านแล้ว 980 ครั้ง
12
"เปิดพรมแดน Data Science สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์" เอกสารประกอบฟรีสนทนาสำหรับสมาชิกของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.ดำรงพล แสงมณี วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ อ่านแล้ว 128 ครั้ง
11
"รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล" เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านแล้ว 188 ครั้ง
10
เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) อ่านแล้ว 108 ครั้ง
9
บทคัดย่อและบทความการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) อ่านแล้ว 101 ครั้ง
8
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญ" (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) อ่านแล้ว 188 ครั้ง
7
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน" อ่านแล้ว 93 ครั้ง
6
การประชุมวิชาการ ปี 2558 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบีบอัด) อ่านแล้ว 148 ครั้ง
5
AAPA 2016 Full Papers 19I_1-15 Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand (Read more) AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Prov อ่านแล้ว 105 ครั้ง
4
The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Full Papers Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand Full Papers อ่านแล้ว 69 ครั้ง
3
Graduate Thesis Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs) วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร อ่านแล้ว 84 ครั้ง
2
The 2012 Thailand International Conference on Public Administration and Public Affairs-Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond" Bangkok Thailand เอกสารบีบอัด (.rar) อ่านแล้ว 87 ครั้ง
1
The Second Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs อ่านแล้ว 88 ครั้ง