ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ

คำชี้แจง : ท่านค้นหาได้โดยใส่คำค้นหาลงในช่อง Search และท่านสามารถเรียงลำดับผลการค้นหาใหม่ได้ ตามที่ต้องการ ด้วยการกดที่หัวของตาราง ... จากวันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดหน้านี้แล้ว จำนวน.. 1115 ครั้ง

# File หัวข้อ
1The Second Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs
2The 2012 Thailand International Conference on Public Administration and Public Affairs-Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond" Bangkok Thailand เอกสารบีบอัด (.rar)
3Graduate Thesis Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs) วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
4The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Full Papers Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand Full Papers
5AAPA 2016 Full Papers 19I_1-15 Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand (Read more) AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Prov
6การประชุมวิชาการ ปี 2558 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบีบอัด)
7การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน"
8การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญ" (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ)
9บทคัดย่อและบทความการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ)
10เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ)
11"รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล" เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12"เปิดพรมแดน Data Science สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์" เอกสารประกอบฟรีสนทนาสำหรับสมาชิกของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.ดำรงพล แสงมณี วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
13เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 31 กรฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ)
14บทคัดย่อเอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
15บันทึกวีดิทัศน์การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NewNormal :"วิถีใหม่หลัง COVID" (3:41)
16เอกสารประกอบการบรรยาย "วิถีใหม่หลัง COVID" ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
17เอกสารประกอบการบรรยาย "วิถีใหม่หลัง COVID" รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ฉบับเต็ม)
19รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ รอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยรังสิต (ปรับปรุง-640522)
20รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต (เสนอผลงานแบบ Online)