ฐานข้อมูลเอกสาร/บทความวิชาการ

คำชี้แจง : ท่านค้นหาได้โดยใส่คำค้นหาลงในช่อง Search
จากวันที่ 1 กันยายน 2563 มีการเปิดหน้านี้แล้ว จำนวน.. 6194 ครั้ง

# File หัวข้อ
40 การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทย เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในมิติการเมืองภาคพลเมือง ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 📋 open อ่านแล้ว 56 ครั้ง
39 รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ฉบับปรุงแก้ไข 660523 (23 พฤษภาคม 2566) 📋 open อ่านแล้ว 1760 ครั้ง
38 บันทึกวีดิทัศน์ จริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยแพร่ผ่านโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ 📋 open อ่านแล้ว 29 ครั้ง
37 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 9-การเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 67 ครั้ง
36 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 8-เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 27 ครั้ง
35 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 7-กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 22 ครั้ง
34 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 6-การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 22 ครั้ง
33 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 5-การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 17 ครั้ง
32 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1" : 4-การวิจัยในบุคคลหรือกลุ่มเปราะบาง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 22 ครั้ง
31 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 3-ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 23 ครั้ง
30 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 2-ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 19 ครั้ง
29 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1": 2(20221126_110425) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 : 2(20221126_110425) 📋 open อ่านแล้ว 19 ครั้ง
28 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1" : 1-1Nuremberg(20221126_113121) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 13 ครั้ง
27 เอกสารประกอบการบรรยาย "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1" : 1-วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 📋 open อ่านแล้ว 9 ครั้ง
26 Download รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) ฉบับแก้ไข 651023 งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 📋 open อ่านแล้ว 119 ครั้ง
25 Download รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (ฉบับแก้ไข-650408) 📋 open อ่านแล้ว 851 ครั้ง
24 เอกสารประกอบการบรรยาย Data Science for Social Science Researh Online วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 (เอกสารบีบอัดและเข้ารหัส)
Note : password ในการแตก File ใช้ตัวเดียวกับที่ได้ส่ง Email ให้สมาชิกไปให้ก่อนหน้านี้
📋 open อ่านแล้ว 76 ครั้ง
23 รายงานสรุปการประชุมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 📋 open อ่านแล้ว 107 ครั้ง
22 รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับแก้ไขสุดท้าย-650408) 📋 open อ่านแล้ว 158 ครั้ง
21 รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 📋 open อ่านแล้ว 235 ครั้ง
20 รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต (เสนอผลงานแบบ Online) 📋 open อ่านแล้ว 159 ครั้ง
19 รวมบทคัดย่อและบทความ (Abstract and Paper Proceedings) งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ รอบที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยรังสิต (ปรับปรุง-640522) 📋 open อ่านแล้ว 634 ครั้ง
18 เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (ฉบับเต็ม) 📋 open อ่านแล้ว 178 ครั้ง
17 เอกสารประกอบการบรรยาย "วิถีใหม่หลัง COVID" รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 📋 open อ่านแล้ว 171 ครั้ง
16 เอกสารประกอบการบรรยาย "วิถีใหม่หลัง COVID" ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 📋 open อ่านแล้ว 226 ครั้ง
15 บันทึกวีดิทัศน์การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NewNormal :"วิถีใหม่หลัง COVID" วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (3:41) 📋 open อ่านแล้ว 158 ครั้ง
14 บทคัดย่อเอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 📋 open อ่านแล้ว 102 ครั้ง
13 เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 31 กรฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) 📋 open อ่านแล้ว 1258 ครั้ง
12 "เปิดพรมแดน Data Science สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์" เอกสารประกอบฟรีสนทนาสำหรับสมาชิกของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.ดำรงพล แสงมณี วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 📋 open อ่านแล้ว 138 ครั้ง
11 "รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล" เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 📋 open อ่านแล้ว 213 ครั้ง
10 เอกสารการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) 📋 open อ่านแล้ว 116 ครั้ง
9 บทคัดย่อและบทความการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) 📋 open อ่านแล้ว 108 ครั้ง
8 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง "รัฐประศาสนศาสตร์กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญ" (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ) 📋 open อ่านแล้ว 201 ครั้ง
7 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน" 📋 open อ่านแล้ว 102 ครั้ง
6 การประชุมวิชาการ ปี 2558 สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการบีบอัด) 📋 open อ่านแล้ว 155 ครั้ง
5 AAPA 2016 Full Papers 19I_1-15 Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand (Read more) AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Prov 📋 open อ่านแล้ว 116 ครั้ง
4 The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Full Papers Conference Program The 2016 AAPA Annual Conference in Thailand Public Administration and Sustainable Development Goals (SDGs):New Agendas and Major Challenges February 19 to 20, 2016 At Tao Thong Hotel, Burapha University Chonburi Province, Thailand Full Papers 📋 open อ่านแล้ว 77 ครั้ง
3 Graduate Thesis Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs เวทีเสวนาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs) วันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 📋 open อ่านแล้ว 94 ครั้ง
2html-filetype The 2012 Thailand International Conference on Public Administration and Public Affairs-Challenges and Prospects in ASEAN and Beyond" Bangkok Thailand เอกสารบีบอัด (.rar) 📋 open อ่านแล้ว 97 ครั้ง
1 The Second Graduate Thesis & Individual Study Forum in Public Administration and Public Affairs 📋 open อ่านแล้ว 103 ครั้ง